Logo Act CleanBudovy

Projekt ACT CLEAN – Access to Technology and Know-how in Cleaner Production in Central Europe

Základní myšlenkou projektu ACT CLEAN je zlepšit dostupnost informací o eko-inovacích, což by ve svém důsledku mělo pomoci snížit energetickou a materiální náročnost českého průmyslu. Žádoucím výstupem  projektu je také posílení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím lepšího přístupu k informacím o moderních výrobních postupech a technologiích v celé řadě průmyslových odvětví.

Projekt vznikl z iniciativy Německého federálního ministerstva životního prostředí a Federální agentury životního prostředí, která je také jeho nositelem. Dalšími partnery projektu jsou zainteresované instituce z dalších sedmi zemí střední a jižní Evropy.

Projekt byl oficiálně zahájen 1. prosince 2008 a končí v listopadu 2011.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora čistší produkce a používání environmentálně šetrných technologií a eko-efektivní produkce zejména v malých a středních podnicích prostřednictvím zajištění přístupu k aktuálním informacím.

Záměrem projektu je propojení nabídky a poptávky po těchto technologiích a know-how vytvořením databáze inovačních technologií a zřízením help-line v oblasti inovačních technologií, čistší produkce a zpětného využívání odpadů. Na těchto cílech se budou podílet společně všichni partneři projektu. Hlavním výstupem projektu bude vytvoření kvalitní a aktuální databáze inovačních technologií pro celou řadu průmyslových odvětví.

Cílové skupiny

Malé a střední podniky, experti v oblasti čistší produkce, inovačních technologií atd. Dalšími cílovými skupinami mohou být orgány státní správy i širší veřejnost.

Lokalizace

Projekt je zaměřen zejména na malé a střední podniky v zemích střední a jižní Evropy:

  • Německo,
  • Rakousko,
  • Česká republika,
  • Maďarsko,
  • Slovinsko,
  • Itálie,
  • Polsko a
  • Slovensko.

Řízení projektu a postup řešení

V České republice převzala projekt po prvním roce realizace společnost ENVIROS, s.r.o.,  po české informační agentuře životního prostředí CENIA. Společnost ENVIROS, s.r.o., navázala na již započaté aktivity a dále svou činnost rozšířila v souladu s projektovým záměrem. Činnost je zaměřena zejména na analýzu potřeb vybraných průmyslových odvětví ve spolupráci se zástupci těchto odvětví i dalšími experty u nás a v zahraničí.

Náplň projektu

Podrobná analýza vybraných průmyslových odvětví, definování aktuálních problémů a potenciálu těchto odvětví společně s popisem nejlepších výrobních postupů, dobré praxe, eko-inovací a nejnovějších technologických postupů.

Důležitým výstupem projektu budou také doporučení v oblasti legislativního rámce České republiky zaměřené na podporu dobré praxe, aplikace inovačních technologií a další doporučení pro politiku životního prostředí v oblasti podpory inovačních technologií, BAT (Best Available Techniques), ESTs (Environmentally Sound Technologies) a čistší produkce.

Kontakty

Vlasta Švejnohová, e-mail: vlasta.svejnohova@enviros.cz,
T: (+420) 284 007 481, M: (+420) 724 344 934.